Pohotovostná službaAmbulancia - Centrálny dispečing a výjazd lekárskej služby prvej pomoci

Centrálny dispečing a výjazd lekárskej služby prvej pomoci

Ako jedna z najväčších pohotovostí na Slovensku poskytuje dispečing služby manažmentu pacienta v dobe mimo pracovných hodín, vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja (sobota, nedeľa, sviatok). Organizuje aj výjazdovú službu, kedy lekár navštevuje pacienta v jeho domácom prostredí, prípadne zabezpečuje informácie o správnom postupe pri riešení urgentných zdravotných príhod. O návšteve pacienta v jeho domácom prostredí rozhoduje službukonajúci dispečer.